Zdravstvo

zdravstvena zaštita


PARTICIPACIJA


PARTICIPACIJA - ZA ZDRAVSTVENE USLUGE

Ukoliko ne pripadate nekoj od kategorija osiguranika koji su oslobođeni morate platiti participaciju na neke zdravstvene usluge. Participacija za neke usluge se plaća procentualno a za neke od 50,00 dinara pa naviše.
Ako ukupno plaćena participacija u toku jedne godine prelazi polovinu vaše zarade ili penzije osiguranik može tražiti od RZZO da mu refundira razliku uplate. U ukupan iznos plaćene participacije za koje se sredtva ne refundiraju ne ulaze: medicinska pomagala, implanti, lekovi i sve ostalo za koje se plaća procentualno učešće. Uz zahtev morate dostaviti i račune za izvršene zdravstve usluge kao i račune za kupljene lekove. Sve zdravstvene ustanove su dužne da vam ih izdaju.

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/05 i 109/05) doneo je:

  • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2009. godinu, i
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", br. 82/09 a stupili su na snagu 14. oktobra 2009. godine.

 

Participacija za zdravstvene usluge cenovnik


1) stacionarno lečenje - po bolničkom danu - cena 50 dinara

2) rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi - po bolničkom danu - cena 50 dinara

3) pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste - po pregledu - cena 50 dinara

4) sve laboratorijske usluge - po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju) - cena 50 dinara

5) rentgenski pregled i snimanje - po uputu cena 50 dinara

6) pregled na ultrazvučnom aparatu - po uputu stara cena 100 dinara

7) pregled - po uputu:
- na skeneru i osteodenzitometru stara cena 300 dinara

- na magnetnoj rezonanci stara cena 600 dinara

8) pregled i terapiju u nuklearnoj medicini - po uputu 150 dinara

9) ostale dijagnostičke usluge - po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)- cena 50 dinara

10) rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)- cena 50 dinara

11) pregled i lečenje u dnevnoj bolnici - po danu - cena  50 dinara

12) hirurške zahvate van operacione sale - cena 50 dinara

13) kućno lečenje - po danu - cena 50 dinara

14) sanitetski prevoz koji nije hitan:
- na području opštine- cena 50 dinara

- van opštine na području filijale 100 dinara

- van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno 150 dinara

15) hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela

5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara

16) implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji

5% od utvrđene cene implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

17) implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 16)

20% od utvrđene cene implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji

18) korišćenje zdravstvene zaštite osiguranih lica upućenih u inostranstvo u skladu sa zakonom, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno

5% od stvarnih troškova

19) medicinsko-tehnička pomagala:

- protetička sredstva (proteze)

10% od utvrđene cene pomagala

- ortotička sredstva (ortoze)

10% od utvrđene cene pomagala

- posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika

10% od utvrđene cene pomagala

- pomagala za omogućavanje glasa i govora

10% od utvrđene cene pomagala

- ortopedske cipele

20% od utvrđene cene pomagala

- naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

- slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju

10% od utvrđene cene pomagala

- akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života

35% od utvrđene cene proteze

20) stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica

20% od utvrđene cene usluge

21) stomatološki pregledi i lečenje zuba pre transplantacije bubrega i operacije na srcu

10% od utvrđene cene usluge

22) lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života - po zubu nakon završenog lečenja - cena 50 dinara

 

 

PARTICIPACIJA ZA LEKOVE

 

LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA - novo

važi od 19.01.2012.
(„Službeni glasnik RS", broj 1/12)

 

Pogledajte pojedinačne liste liste lekova.

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi